#Halo AntSword! เงื่อนไขการให้บริการขนส่งสินค้า จีน-ไทย | บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จีน - ไทย

เงื่อนไขการให้บริการขนส่งสินค้า จีน-ไทย

1.เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ถือว่าเป็นอันเข้าใจกันดีแล้วทั้งสองฝ่าย ซึ่งต่อไปนี้ขอแทน CU Express ว่า“ บริษัท” และแทนลูกค่าว่า “ท่าน” โดยท่านต้องยอมรับเงื่อนไข ขอบเขตความรับผิดชอบของทางบริษัท ก่อนใช้บริการ ดังต่อไปนี้

2.ในกรณีที่ท่านใช้บริการฝากสั่งกับทางบริษัท (ให้บริษัทติดต่อซื้อสินค้าให้) ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการติดต่อซื้อขาย จากร้านค้าที่ท่านเลือกมา ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบหรือการันตีความผิดพลาดของร้านค้าจีน อาทิเช่น สินค้าไม่เหมือนแบบ แตกหัก ส่งผิดไซส์ ส่งไม่ครบ ไม่คืนเงิน เป็นต้น ทางบริษัทยินดีเป็นสื่อกลางในการทวงถามและติดตามเท่านั้น

3.สินค้าที่เสียหายง่าย เช่น ประเภทเซรามิค กระเบื้อง หลอดไฟ และเครื่องแก้ว และอื่นๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากสินค้าแตกหักหรือเกิดการเสียหายทุกกรณี หากลูกค้าต้องการจัดส่งสินค้าประเภทดังกล่าว ควรให้ทางร้านค้าจีนทำการตีลังไม้ เพื่อลดความเสี่ยงที่สินค้าจะเกิดความเสียหาย ถึงแม้ว่าจะทำการตีลังไม้แล้ว หากสินค้าของลูกค้ายังเกิดความเสียหาย หรือแตกหัก ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ

4.กรณีที่สินค้าสูญหายจากการขนส่ง ทางบริษัทจะรับผิดชอบตามมูลค่าสินค้าตามจริงไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่งสินค้าที่สูญหาย ท่านสามารถทําประกันสินค้าโดยชําระ 10% ของราคาสินค้า เมื่อสูญหายทางบริษัทรับผิดชอบเต็ม 100% ของจำนวนมูลค่าสินค้านั้นๆ โดยการทำประกันสามารถติดต่อแจ้งกับทางบริษัทได้

5.ในกรณีที่ท่านได้รับสินค้า แล้วพบว่าบรรจุภัณฑ์เสียหาย สินค้าหลุดตก สินค้ามีรอยกรีด เกิดความเสียหายถึงตัวสินค้า อันเนื่องมาจากการขนส่ง การสุ่มตรวจสินค้าที่ด่านไทย ทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้

6.ในกรณีสินค้าพิเศษและสินค้าที่ไม่รับนำเข้า หากพบว่ามีการแอบส่งโดยไม่แจ้งทางบริษัท หากสินค้าดังกล่าวโดนยึด และเกิดปัญหาต่างๆบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และลูกค้าต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

7.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งปรับเปลี่ยนราคาค่าขนส่งโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคาที่เสนออาจมีการปรับเปลี่ยนได้ภายหลัง

8.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งสินค้า หากยังไม่ได้รับการชำระเงิน

9.บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการตรวจเช็คสินค้าในกรณีจําเป็นเพื่อระบุและบันทึกรายละเอียดสินค้า

10.ทางบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายในกรณี เหตุสุดวิสัย อันเกิดจาก เหตุการณ์ธรรมชาติ การเมือง สงคราม เรื่อล่ม รถคว่ำ อุบัติเหตุ ศุลกากร และ หน่วยงานของรัฐ อันเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้า,กัก,ยึดสินค้า,สูญหาย และ เสียหาย

11.การคำนวณน้ำหนักสินค้า จุดทศนิยมส่วนที่เกินจากศูนย์ให้ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มหนึ่งโดยใช้ทศนิยมสี่ตำแหน่งแล้วปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มในการคิดราคา โดยคิดตามอัตราน้ำหนักหรือปริมาตรตัวใดตัวนึงที่มีราคาสูงกว่า โดยสินค้าแต่ละชิ้นขนาดขั้นต่ำ 0.01 ลบ.ม. และ น้ำหนักขั้นต่ำต่อชิ้น 0.1 กก. (การวัดปริมาตรสินค้า จะวัดจากจุดที่กว้างที่สุด ยาวที่สุด และ สูงที่สุดของ วัตถุ)

12.ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 5-7 วัน ทางเรือ 15-20 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว อาจเร็วหรือช้ากว่าที่แจ้ง เนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สินค้าติดตรวจ สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ ระยะเวลาการขนส่งที่แจ้งเป็นระยะเวลาโดยเฉลี่ย ทางบริษัทไม่สามารถรับประกันความล่าช้าของสินค้าได้ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในกรณีที่สินค้ามาไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

13. หากสินค้าของท่านถึงโกดังไทยแล้ว ให้ลูกค้าแจ้งส่งสินค้าทันที หากท่านรอเกิน 7 วันและไม่ทำการแจ้งส่งสิินค้า หากสินค้าของท่านเสียหายหรือสูญหาย ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

14. หากท่านได้รับสินค้าแล้ว ท่านต้องตรวจสอบสินค้าของท่านว่าถูกต้องตามใบส่งของที่ท่านแจ้งมาหรือไม่ หากไม่ถูกต้อง ให้ท่านแจ้งบริษัทภายใน 3 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า หากเกินจากนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ติดตามสินค้าให้ลูกค้าทุกกรณี

15.กรณีลูกค้าไม่ติดต่อรับสินค้าภายใน 2 เดือนนับจากวันที่สินค้าเข้าโกดังไทย ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการขายสินค้าทอดตลาด

16. หากคุณลูกค้าเปิดรหัสและใช้บริการขนส่งกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในข้อตกลงต่างๆ ข้างต้นทุกกรณี

เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าในไทย

1. การจัดส่งสินค้าในประเทศ จะตัดรอบแพ็คสินค้าในเวลา 12.00น. ของทุกวัน จึงจะสามารถแพ็คสินค้าและกระจายสินค้าในวันนั้นได้ กรณีออกบิลและชำระเงินหลังเวลาดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์แพ็คสินค้าและจัดส่งสินค้าภายในวันถัดไป

2. บริษัทฯ จะทำการแนบบิลค่าขนส่งสินค้าทุกครั้ง หากเก็บเงินค่าขนส่งเกิน ทางบริษัทฯ จะคืนเงินเข้าระบบให้ แต่ถ้าหากเก็บเงินค่าขนส่งมาไม่พอ ทางบริษัทฯ จะแจ้งเก็บเพิ่มในภายหลัง

3. กรณีขนส่งเอกชนที่ลูกค้าเลือก ไม่สามารถจัดส่งได้ (เนื่องจากข้อจำกัดด้านขนาด น้ำหนัก ประเภทสินค้าหรืออื่นๆ) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในเลือกการบริษัทขนส่งเอกชนอื่นๆให้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. หากลูกค้าต้องการยกเลิกการแจ้งส่งสินค้า สามารถยกเลิกได้ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น หากทำการแจ้งหลังเวลาดังกล่าว หรือทางพนักงานบริษัทฯทำการจัดส่งสินค้าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบทุกกรณี

5. หากลูกค้าทำรายการแจ้งส่งสินค้าแล้ว พนักงานแพ็คสินค้าเรียบร้อยเตรียมจัดส่ง แต่ลูกค้าต้องการยกเลิก และให้ทำการแพ็คสินค้าใหม่ ทางบริษัทฯ จะทำการเรียกเก็บค่าแพ็คสินค้าใหม่ 50 บาท

6.จัดส่งโดยรถบริษัท CU Express เริ่มต้นที่ 500 บาท เฉพาะในกรุงเทพ สำหรับปริมณฑล เริ่มต้น 1,000 บาท( ยกสินค้าให้ ณ จุดจอดรถ และไม่รวมค่าแรงยกสินค้า เคลื่อนย้าย เช่นยกขึ้นลิฟท์ บันได หรือ เข้าซอย)

7.จัดส่งโดยบริษัทเอกชน ค่าขนส่งเริ่มต้น 150 บาท

8.จัดส่ง Kerry, J&T ,Flash Express และไปรษณีย์ไทย
– ค่าแพ็คสินค้าเริ่มต้น 50 บาท
– ค่าดำเนินการจัดส่ง 50 บาท/รอบ
– ค่าขนส่งคิดตามจริง

เว็บไซต์ E-Commerce ชั้นนำจากจีน